contact

e-mail: karolinazyniewicz@gmail.com
mobile: +48 796 417 465

https://www.facebook.com/karolinazyn/

https://www.instagram.com/zyniewica/